Bel: 06-30528123


Home » Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden De PedicureZorg Kaatsheuvel

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De PedicureZorg Kaatsheuvel en een patiënt/cliënt waarop De PedicureZorg Kaatsheuvel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
De PedicureZorg Kaatsheuvel zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via het Kwaliteit Register Pedicures(KRP).

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan De PedicureZorg Kaatsheuvel door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag De PedicureZorg Kaatsheuvel de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.
Bij verhindering van de afspraak door PedicureZorg Kaatsheuvel dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
De PedicureZorg Kaatsheuvel vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan De PedicureZorg Kaatsheuvel.
Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij …….. of de desbetreffende podotherapeut.

5. Personeel in de praktijk
Indien er een stagiaire meeloopt in de praktijk van De PedicureZorg Kaatsheuvel en deze onder begeleiding een deel of de gehele behandeling kan uitvoeren, dan heeft de patiënt/cliënt de mogelijkheid om dit te weigeren.

6. Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan De PedicureZorg Kaatsheuvel. De persoonlijke gegevens worden door De PedicureZorg Kaatsheuvel opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving.
Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
De PedicureZorg Kaatsheuvel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt/cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De PedicureZorg Kaatsheuvel verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
De PedicureZorg Kaatsheuvel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.
De PedicureZorg Kaatsheuvel is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal
De patiënt/cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van De PedicureZorg Kaatsheuvel.
Diefstal wordt door De PedicureZorg Kaatsheuvel altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie
De PedicureZorg Kaatsheuvel geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling.
Deze garantie komt te vervallen indien:
* de patiënt/cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
* de patiënt/cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
* de patiënt/cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt;
* de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de patiënt/cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

11. Klachten
De PedicureZorg Kaatsheuvel streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee wij klachten proberen te voorkomen. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan hanteren wij een klachtenprocedure voor een goede afwikkeling.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan De PedicureZorg Kaatsheuvel.
De PedicureZorg Kaatsheuvel moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal De PedicureZorg Kaatsheuvel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de Commissie van Bezwaar van ProVoet.
Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De PedicureZorg Kaatsheuvel het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op welke overeenkomst tussen PedicureZorg Kaatsheuvel en patiënt/cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.